Politica de confidențialitate

Nota de informare privind protecția datelor personale

Clinica Luțescu SRL, cu sediul în Constanța, în conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați, pentru desfășurarea activității în sectorul recrutării de personal.

Scopul colectării datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activității de recrutare de personal în domeniul maritim.

Clinica Luțescu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/reședința, serie și număr act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate încheierii contractelor de muncă.

Aveți obligația de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluării în vederea încheierii contractelor de muncă. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de recrutare de personal și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare.

Clinica Luțescu respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidențialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite și procesate informațiile cu caracter personal. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale/locale și tertilor implicați în procesul derulării contractelor de muncă. Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în vederea derulării contractului de muncă.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:
– dreptul de acces;
– de intervenție asupra datelor;
– dreptul de opoziție;
– dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
– dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Clinica Luțescu a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Clinica Luțescu SRL sau prin email la adresa: office@lutescu.ro

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, Clinica Luțescu este obligată să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:
– scopul în care se face prelucrarea datelor;
– informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; —- – dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
– existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
– orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Pe pagina de internet a Clinicii Luțescu – www.lutescu.ro – este postată Politica de confidențialitate;

Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicită consimțământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Clinica Luțescu (în calitate de operator), la cerere si în mod gratuit o informare privind confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt prelucrate de acesta.

Clinica Luțescu este obligată, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
– informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
-comunicarea într-o forma inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
– informații privind existenșa dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
– informații asupra posibilității de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legii.

Note:
(1) Persoana vizată poate solicita Clinicii Luțescu informațiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată și înregistrată la sediul societății. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(2) Clinica Luțescu este obligată saă comunice informatțiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
– după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.

Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai în următoarele situații:
– decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apăaârarea propriului interes legitim;
– decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.